saytda vebdə
Müstəqil Internet qəzeti
Əsas səhifə|Cəbhə|Ölkə|Xəbərlər|Cəmiyyət|Siyasət|Mədəniyyət|Dünya|Replika|Zəriflər|Maraq dünyası|Sağlam həyat|İdman|Turizm|
Fotoqalereya| Video| Haqqımızda| Əlaqə|
Son xəbərlər:
Maraq dünyası

Dəniz və okeanların faydalı qazıntıları / 18.09.2013

Dəniz və okeanların faydalı qazıntıları müasir dib çöküntülərindən və özül süxurlardan ibarətdir. Müasir çöküntülərdə bir sıra filiz və qeyri-filiz (səpinti) mineralların sənaye əhəmiyyətli konsentrasiyaları, fosforit, qlaukonit, dəmir-manqan konkresiyaları rast gəlinir. Akvatoriyaların özül süxurlarında neft və qaz, qazıntı kömürlərin, dəmir və digər metalların yataqları vardır.

Dəniz və okeanların sahillərində sahilyanı dayaz ərazilərdə maqnetit, ilmenit, rutil, sirkon, monasit, ksenotim, kassiterit, tərkibində nadir və radioaktiv elementlər olan minerallar, qiymətli daşlar, qızıl və s. səpintiləri geniş yayılmışdır. Ağır minerallarla yanaşı yüngül mineralların  (məsələn, kəhrəba) səpintiləri də rast gəlinir. Səpintilər müasir çimərliklərdə, sualtı sahil yamaclarında, suya batmış və bir az qalxmış dəniz terraslarında yerləşir. Bunlar geniş yayılmışdır və dünyanın bütün qitələrində, Hindistan, Şri Lanka adası, Banqladeş sahillərində, Avstraliyada, Yeni Zenlandiyada, Braziliyada, Florida yarımadasında, Hudzon körfəzi sahillərində, Yapon və Oxot dənizlərinin sahillərində, Şimal Buzlu okeanında, bir sıra daxili dənizlərində məlumdur.

 Sualtı sahil yamacı səpintiləri

Sualtı sahil yamacı səpintiləri çimərlik səpintilərinə nisbətən çox az rast gəlir. Burada ağır mineralların konsentrasiyaları nazik alevrolitin (0,05-0,01 mm) daha kiçik fraksiyalarında müşahidə olunur. Bu onunla bağlıdır ki, qırıntı materialı cərəyanların təsiri altında əsasən yerdəyişmə edir, bu dərinliklərdə dalğalar isə daha az intensivliklə təsir edir.

Sualtı sahil yamacı səpintiləri Şərqi Baltikanın sahillərində müəyyən edilmişdir, burada ağır minerallar çökərək yığılır. Çox ehtimal ki, sualtı sahil yamacı səpintilərinə Cənub-Qərbi Afrikanın sahilləri boyu Oranj və Konqo çaylarının mənsəbinin yaxınlarındakı almazlı çöküntüləri də aid etmək lazımdır.

Kəhrəba yüngül mineral olduğundan onun səpintiləri çimərliyin yuxarı hissələrində üzgəclərlə (budaq, qamış gövdəsi, yosun, bitki detriti və s.) birlikdə müşahidə olunur. Kəhrəba Şərqi Baltikanın çimərlik qumlarında rast gəlir. Fosforitlər

Fosforitlər konkresiyalar, yumaq və bəzən də iri lövhələr şəklində şelfdə və kontinental yamacın yuxarı hissəsində rast gəlir. Fosforitlər Yeni Zenlandiya sahillərində Çatam qalxımında, Çili və Perunun şelfində, Kaliforniya və Kaliforniya yarımadası sahillərində, Afrikanın cənub qurtaracağında Anqulyas bankasında, Cənub-Qərbi Afrikanın şelfində, Şimali Amerikanın Atlantik sahillərində və bir çox digər yerlərdə məlumdur. Daha az fosforitlər materik yamacında və okeanın dərin hissələrində rast gəlir.

Fosforitlərin əksəriyyəti qədim (neogen və pliosen-pleystosen) əmələ gəlmələridir və yalnız Cənub-Qərbi Afrikanın şelfində və Peru və Çili sahillərində terrigen-diatom lildə müasir fosforitlər rast gəlir.

Fosforitlər tez-tez kaliforniya adasının şelfində 100 m-ə qədər dərinliklərdə rast gəlir. Tərkibində fosforit dənələri olan çöküntülərin qalınlığı burada 1,5 m-ə çatır. Fosforit qum dənələri boyda (0,12-0,25 mm) olan dənələrlə və daha iri fosfatlaşmış braxiopod çanaqları ilə təmsil olunmuşdur.

C. Mero hesablamışdır ki, yer kürəsinin bütün şelflərində cəmi 3.1011 t fosforit var.

Müasir autigen fosforitlər alevrolit və pelit diatom lillərdə rast gəlir. Diatom lillərdə 15-20% Corq var, hidrogen sulfid və dəmir sulfidləri yaranır.

Müasir autigen fosforitlərin əmələ gəlməsi prosesi Cənub-Qərbi Afrika rayonunda və eləcə də digər apvellinq müşahidə olunan rayonlarda baş verir.

Qlaukonit

Qlaukonit qum və alevritləri şelfdə və dəniz və okeanların kontinental yamaclarında geniş yayılmışdır. Okeanların müasir çöküntülərində qırıntı qlaukonit üstünlük təşkil edir. Görünür ki, bu elə dənizlər üçün də belədir. Qırıntı qlaukonitin yayılması iqlim zonaları və dərinlikdə deyil, əsasən tərkibində qlaukonit olan qədim süxur və çöküntülərin, yəni qidalanma mənbələrinin mövcudluğu ilə müəyyən edilir. Autigen qlaukonitin yayılma arealları başqadır və bunları hələ müəyyən etmək lazımdır.

Qlaukonitin tərkibində bir neçə faiz kalium oksid var və kalium gübrəsi kimi və eləcədə xaki(yaşıl) rəngli boyaların alınması üçün istifadə oluna bilər. Qlaukonit eləcə də müəyyən qədər udma bacarığı var və bu səbəbdən suyun yumşaldılması üçün süzgəclərdə istifadə olunur. Qlaukonit çöküntüləri az dərinliklərdə yatdığı yerlərdə onu praktik ehtiyaclar üçün çıxarmaq lazımdır.

Qum və çınqıl

Tikinti sənayesində və yol işində istifadə olunur. Quruda yerləşən yataqlardan başqa, çimərlik və akvatoriyalar (dayaz şelf) qum və çınqılın mənbəyidir. Çimərlikdəki qum və çınqılın işlənməsi bir çox ölkələrdə aparılır, lakin bu heç də həmişə məqsədə uyğun deyil, çünki bu işlər təbiətdə tarazlığın pozulmasına və sahillərin yuyulmasına gətirə bilər. Bu səbəbdən artıq indidən qum və çınqılı bir çox ölkələrdə dəniz və okeanların dibində çıxarırlar.

 Dəmir-manqan konkresiyaları

Bu konkresiyalar dayaz dəniz və körfəzlərdə rast gəlir (Baltik dənizi, Riqa körfəzi və s.), lakin onların əsas yayılma sahələri okeanın dərin dibinə aiddir. Bunlar müxtəlif dərinliklərdə və müxtəlif növ çöküntülərdə məlumdurlar.

C.Meronun məlumatlarına görə dəmir-manqan konkresiyaların Sakit okeanın dibində ehtiyatları 1656 mlrd. ton kimi qiymətləndirilir, bundan 358 mlrd.ton manqan, 207 mlrd.ton dəmir, 14 mlrd.ton nikel, 5,2 mlrd.ton kobalt və 7,9 mlrd.ton misdir. Okean dibində manqanın ehtiyyatları bütün quruda yerləşən ehtiyatların cəmindən çoxdur. Hal-hazırda dəmir-manqan konkresiyalarının okean dibindən çıxarılmasının iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış layihələri var. Yaponiya və ABŞ-da artıq bu işlər həyata keçirilməkdədir.

Müasir dövrdə dəniz və okeanlarda rift zonalarının filizli hidrotermal-çöküntü əmələgəlmələri ayrıca əhəmiyyətə malik olur. Filizli çöküntülərində dəmir, manqan, sink, mis, gümüş və digər elementlərin yüksək konsentrasiyaları var. Qırmızı dənizin dibinin ümumi filiz ehtiyyatları 50 mln. ton kimi qiymətləndirilir. Filizli çöküntülər okeanların orta-okean silsilələrinin rift dərələrində və iri transokean sınmaları zonalarında müşahidə olunurlar. Belə filizli çöküntülərin pratik əhəmiyyəti hələ tam qiymətləndirilməmişdir.

     Ümumilikdə qeyd edək ki, dünya okeanının abissal çökəklilərini dəmir-manqan konkresiyaları örtmüşdür. Hal-hazırda bu konkresiyalarda yerləşən materialların çıxardılması rentabelli deyildir. Bu metallardan başqa dünya okeanında mis, nikel və kobaltın olmasıda böyük maraq doğurur. Həmçinin hidroterminal sistemlərlə əlaqədar olan metaldaşıyıcı çöküntülər də dəmir, mis, nikel üçün potensial yataqlardır.

     Dünya okeanında ağır metallardan Titan, qızıl, platin, qalay və həmçinin almazın səpintilərinin çimərliklərdə, şelfin sahil hissələrində toplanması da məlumdur. Məsələn , 70%-dən çox sink Avstraliyanın şərq sahillərində çıxarılır.

Qeyd edək ki, okean dibinin minerageniyası müxtəlif olduğu kimi,okean suyunun da tərkibi fərqli kimyəvi elementlərdən ibarətdir. Okean suyunda demək olar ki, bütün məlum olan kimyəvi elementlər vardır. Vinaqradova görə,onlarda ən geniş yayılanları Na,Mg,Ca,K,Cl,SO4,HCO3,CO3-dir. Suyun tərkibində əsasən bioloji tələbata görə Ca-un miqdarı dəyişir. Bundan başqa suyun tərkibində təxminən 78%-ə yaxın NaCl, xeyli miqdarda isə sulfatlar olur.

 

 

Qeydlər:

  1. Quliyev. Y - Okeanlar səsləyir bizi.
  2. Korinskaya, Valentina Aleksandrovna - Materiklər və okeanlar coğrafiyası.
  3. http://strategiya.az/?m=xeber&id=13871
  4. http://crh.wikipedia.org/wiki/Kategoriya:Okeanlar

 

 

  Elnur Səfərov

Geoloq magistr. ARDNŞ,GGİ,Mühəndis

 

879 dəfə oxunub

Sual, təklif və şərhlərinizi lütfən editor.mpa@gmail.com ünvanına göndərin!

Adəm,  e-mail; adem_mansurov@mail.ru | 01.05.2014 | 07:21:15
salam.deniz və okeanların geoloji fəaliyyəti ilə əlaqəadar faydalı qazıntılar haqqinda material yaza bilersiz

 
Online TV (tezliklə)
Media Post
Meg Whitman Hire Suggests Grand Ambitions For Katzenberg
If the working name wasn’t enough of a sign (there’s TV, and there’s New TV), the company made a major splash in the technology and media worlds this week when...
Trump willing to be questioned ‘under oath’ in Russia collusion probe
President Donald Trump said Wednesday he would "love" to be questioned under oath by Russia collusion prosecutor Robert Mueller, saying it could happen in the coming weeks.
КЗЖ призывает Путина обеспечить прекращение угроз журналистам со стороны чеченских властей
«Нам непонятно, почему над сознанием российских граждан проводят чудовищные по своему цинизму и ненависти к России эксперименты такие откровенно вражеские штаб-квартиры пятой колонны, как «Эхо Москвы» и «Дождь»
Ярославские Азербайджанцы отметили 26-ую годовщину кровавой событии!
Ярославская региональная общественная организация азербайджанская национально-культурная автономия (ЯРООАНКА) как все   Азербайджанцы всего мира отметили 26-ую годовщину Кровавой событии, которая произошла 20января 1990году в городе Баку
Apple
The 53-year-old Alabama native and self-described "son of the South", who has spoken out against discrimination of lesbian
Iraqi Kurdish forces enter Syria to fight Islamic State
Kobani, on the border with Turkey, has been encircled by the Sunni Muslim insurgents for more than 40 days
Ответ Путина на письмо Зори Балаяна

Не понимаю я и того, что за человек Серж Азатович. Неужели президентом может стать тот, кто не имеет даже капли достоинства?
Зори Гайкович, писем мне больше не пишите – в России нехватки в туалетной бумаге нет.

 
Oxucu məktubları
Goranboyun Buzlaq kəndindən şikayət!
Bir qrup Rezidentin hüquqları bərpa olundu!
Tikintidə dələduzluğun qarşısı necə alınmalı?
Respublika Prezidentinə vətəndaş müraciəti
I qrup əlil, YAP-ın üzvü, DSMF-nun Xətai rayon şöbəsindən şikayətçidir!

                  Azərbaycanın hər bölgəsi
                         haqqında bilgilər


Ən çox oxunan 10 səhifə

Xarici pasportun (Ümumvətəndaş pasportu) verilməsi üçün hansıı sənədlərin təqdim edilməsi tələb olunur?

“Yol hərəkəti haqqında” qanuna, Mülki Məcəlləyə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər edildi

Əhalinin nəzərinə:“Azərsu” “Qaynar xətt”in nömrəsini dəyişdi

Mirşahin Ağayev özündən 22 yaş kiçik olan ANS-çi ilə 3-cü evliliyini rəsmiləşdirdi

Dövlət orqanlarının internet saytları

Fərdi ev tikənlərə şad xəbər

Bankdan kredit necə almaq olar?

Qobustan qayaüstü təsvirləri haqqında düşüncələr

Bayraq - öz yurduma öz hakimliyim

Texniki baxışdan keçirilmə müddəti və tələb olunan vəsait (yenilənib) Dövlət orqanlarının
internet saytları     

Faydalı məlumatlar

 

Əhəmiyyətli telefon nömrələriQəzet və jurnalların web ünvanları


 
Düşüncələr
100 Böyük Azərbaycanlı
Qalib Qadir
Azərbaycanı iki yerə parçalayan Türkmənçay
İşıqlı Atalı
Həqiqət – Qadağa – Kamillik (İçsəs)
Yolruh Atalı
Dindar, ateist-alim, idmançı…
Rüfət Soltan
Ilk “avropalı” azərbaycanlı
Nərmin Məmmədli
Dövlətçiliyə Nurçuluq təhlükəsi
Yasin Türksoy
Sən Allah? Tamam unutmuşdum!... Müasir məmurun iş qrafiqi
Mübariz Əlibəyli
Alatorana qayıdış... AYB, daha doğrusu onun idealları sanki revanş götürüb...
Sabutay
«Təhsil Nazirliyi sərt addımlar atmağa başlayıb», yaxud «qaynar xətt» imitasiyası
Citizen Journalist
ANS, siz kimə xidmət edirsiniz?
Məhərrəm Azəri
Mirzə Səyyah «Quba»da
Mirzə Səyyah
TQDK və Təhsil Nazirliyi; Toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir!
Orxan Məmmədli
 
Təqvim-arxiv
«

2019

»
«

March

»
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
Lütfən münasibət bildirin!

Evləri sənədsiz olan vətəndaşların statusu:
Ünvansız vətəndaşlar
Dövlət həmin evlərin sənədləşdirilməsi üçün çalışır
SOCAR istədiyi zaman bomja çevirir
 
Digər Sorğular
       Hara gedir sabahımız?

Polis və qanun!
FotolarƏsas səhifə|Cəbhə|Ölkə|Xəbərlər|Cəmiyyət|Siyasət|Mədəniyyət|Dünya|Replika|Zəriflər|Maraq dünyası|Sağlam həyat|İdman|Turizm|
Fotoqalereya| Video| Haqqımızda| Əlaqə|
BAŞ REDAKTOR: Qalib Əhmədov
"MediaPost Azərbaycan" müvafiq dövlət qrumlarında qeydiyyatdan keçmişdir
Redaksiyanın və müəllifin mövqeyi fərqli ola bilər
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad verilməsi zəruridir
MediaPost Azerbaijan, 2010 editor@mediapost-az.com editor.mpa@gmail.com
Ziyarətçilərimizin sayı 08.04.2011-dən indiyə kimi счетчик посещений
Designed by Premium